QT连mysql数据库,大家装的数据库普遍都是8.0的版本,64位的,这里直接用QMYSQL连接,发现缺少驱动,而且我们用的Qt
creater是32位,所以这里选择另一种方式去链接数据库通过QODBC(开放数据库连接),如果你们用的64的mingw,或者是msvc_2013,64位的,那么就可以不用这个方法,直接连就可以了

首先,在自己的数据库中找到这2个文件

放在目录下

 点击控制面板找到这个图标

 随后点击ODBC Data Sources (32-bit)

配置

点击Test可以出现下窗口则连接成功

                ​​​​​​​        ​​​​​​​        ​​​​​​​        ​​​​​​​        ​​​​​​​        

下面进行代码检测
QSqlDatabase db = QSqlDatabase::addDatabase("QODBC");
db.setDatabaseName("test"); if(!db.open()){ qDebug()<<"打开失败"; }else{
qDebug()<<"打开成功"; } QSqlQuery query(db); //关联数据库 query.exec("select * from
teacher"); //执行语句用的 while(query.next()) {
qDebug()<<query.value(0).toString()<<" " <<query.value(1).toString()<<" "
<<query.value(2).toString(); }
效果如下

如果是msvc 64位,或者是migw64的

QSqlDatabase db = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
db.setHostName("127.0.0.1"); db.setPort(3306);//是mysql服务器的端口号
db.setDatabaseName("test"); db.setUserName("root"); db.setPassword("123456");
if (!db.open()) { qDebug() << QString::fromLocal8Bit("打开失败"); return 0; } else{
qDebug() << QString::fromLocal8Bit("打开成功"); } QSqlQuery query(db); //关联数据库
query.exec("select * from 。。。。;"); //使用查询语句 while (query.next()) { /* 对查询结果进行输出
*/ }
小结:

        里面的本机信号和之后的127.0.0.1之后会在网络编程篇章继续详解原因,有了数据库的帮助之后可以更好的处理许多问题。

技术
下载桌面版
GitHub
百度网盘(提取码:draw)
Gitee
云服务器优惠
阿里云优惠券
腾讯云优惠券
华为云优惠券
站点信息
问题反馈
邮箱:ixiaoyang8@qq.com
QQ群:766591547
关注微信