pandas 常用的数学统计方法 idxmax()

 

1、定义:计算能够获取到最大值的索引位置(整数)。

2、示例:  
import pandas as pd import numpy as np student_info =
pd.read_csv("F:/人工智能/科学计算库/files/student_info.csv") print(student_info)
print("===========================") # idxmax() 计算能够获取到最大值的索引位置(整数)
print(student_info.idxmax()) print("===========================")
np.where(student_info["Math"]==student_info["Math"].max()) # 运行结果: Chinese Math
English 0 88 11.0 22.0 1 33 NaN 30.0 2 85 32.0 90.0 3 45 39.0 NaN 4 11 100.0
103.0 5 88

技术
今日推荐
阅读数 20
阅读数 13
阅读数 10
阅读数 9
友情链接
码工具
Toolsou
API参考文档
云服务器优惠
阿里云优惠券
腾讯云优惠券
华为云优惠券
站点信息
问题反馈
邮箱:ixiaoyang8@qq.com
QQ群:766591547
关注微信