js 中的循环语句的逻辑思想和python 中的类似,只是书写形式不同,注意书写格式的规范 。

一:求1-100之间的所有素数的和,及平均值

var sum = 0;

var pingjun = 0;

for(var i = 0; i <= 100;i++){

     sum = sum + i;

     if (i == 100){

         pingjun = sum /i;

   }

}

   document.write("和“+sum + "平均”+ pingjun

二:求1-100之间所有数的积

<script type="text/javascript">
   var product = 1;
   for(var i =1;i<= 100;i++){
    product *= i;
   # 注意*=
    
   }
   document.write(product);
   
  
   
   
  </script>

三;求1-100之间能被3整除的所有数

<script type="text/javascript">
   var sum = 0;
   for(var i =0;i<= 100;i++){
    if (i%3 == 0){
     sum += i;
     
     
    }
   }
   document.write(sum);

四;求1-100之间所有奇数 偶数的和

var jijisum = 0;
   var dabosum = 0;
   for(var i = 0;i<= 100;i++){
    if(i%2 == 0){
     dabosum += i;
     
    }else{
     jijisum += i;
    }
   }
   document.write(jijisum,dabosum);
   

五;求200-300之间所有奇数的和,要求 使用continue

<script type="text/javascript">
   var sum = 0;
   for(var i > 200;i <= 300;i++){
    if (i%2 == 0){
     continue;
   }
    sum += i;
    
   }
   document.write(sum);
  </script>

六;实现斐波拉切数列 1 1 2 3 5 8 13 21    特点:每前两个数相加等于第三个数, 前两 个数比较特殊,从第三个数开始。

<script type="text/javascript">
   var num1 = 1;
   var num2 = 1;
   var sum = 0;
   for(var i=0;i<5;i++){
    sum = num1 + num2;
    num1 = num2;
    num2 = sum;
    
   }
   document.write(sum);
   sum = sum.toString();
   document.write(sum);
  </script>

七;计算银行存款的收益,本金10000,利率千分之三,5年后的收益(本金+利息)

<script type="text/javascript">
   var money = 1000;
   var sum_Money = sum_Money*1.003;
   for(var i=0;i<=5;i++){
    sum_Money *= 1.003
    
    
   }
   document.write(sum_Money);
  </script>

八;打印正方型   *   注意:循环初始值的取值,i=0,i<5,循环6次,打印6行6列*

script type="text/javascript">
   for(var i=0;i<=5;i++){
    for(var j =0;j <= 5;j++){
     document.write("*");
    }
   
   document.write("<br />");
   }
  </script>

九;打印三角型*

*
**
***
****

<script type="text/javascript">

#在for循环外定可义变量,内部可以直接使用
   var i =1;
   var j =1;

   for ( i=1;i<=4;i++){
    for ( j=1;j<=i;j++){
     document.write("*");     
    }
    document.write("<br />");  
   }
   
  </script>

   *
  **
 ***
****

<script type="text/javascript">

#定义循环次数loop_times,增加代码可读性
   var loop_times = 4;
for (var i = 1; i <= loop_times; i++){
for (var j = 1; j <= loop_times-i;j++){
document.write(" ");

}
for (var k= 0; k < i; k++){
document.write("*");
}
document.write("<br/>");

}
</script>

   var loop_times = 4;
   for (var i = 1; i <= loop_times; i++){
    for (var j = 1; j <= loop_times-i;j++){
     document.write(" ");
     
   }
   for (var k= 0; k < i; k++){
    document.write("*");
   }
   document.write("<br/>");
   
  } 
  </script>

技术
友情链接
码工具
Toolsou
API参考文档
云服务器优惠
阿里云优惠券
腾讯云优惠券
华为云优惠券
站点信息
问题反馈
邮箱:ixiaoyang8@qq.com
QQ群:766591547
关注微信